Crossjob-Voorwaarden

Welkom op de voorwaarden pagina.

Ik heb een lichte versie en de juridische versie voor de liefhebbers.

Voor de Crossjobbers/kandidaten:

Afspraken dienen te worden nagekomen.
Afwijkingen van de voorwaarden gelden alleen schriftelijk.
Bij bemiddeling voor de vacature is een aanbodformulier.
Met het invullen van dit formulier geef ik aan dat ik voor deze opdracht de aanbieding alleen via Crossjob b.v. laat lopen
Voor alles situaties staan wij achter de kandidaat.
Afhankelijk van de opdrachtgever kan Crossjob Payroll inzetten.
zie https://crossjob.nl/vip-kandidaat/ voor meer informatie.

Voor opdrachtgever:

  1. Verrekening via Detavast.

    Als proeftijd en kennismaking periode wordt tegenwoordig een tijdelijk contract ingezet om een overgang te maken naar de mogelijke vaste aanstelling. Hier stellen we een Detavast oplossing van 6 of 12 maanden voor. De keuze is bij de start.

*Na deze periode kan de kandidaat zonder verplichtingen worden overgenomen natuurlijk als kandidaat en opdrachtgever het eens worden.

2. Werving en selectie fee voor de directe vaste aanstelling als optie.

Dat lijkt ons fair.

  1. Crossjob b.v. werkt uitsluitend met de mantelovereenkomst en bijgaande leveringsvoorwaarden:

CrossJob Executive b.v.  Januari 2023 v2.1

Artikel 1   Begrippenlijst

1.1           Mantelovereenkomst

De mantelovereenkomst waarvan deze Aanvullende Voorwaarden een onderdeel vormen. De Mantelovereenkomst is opgesteld ten behoeve van het leveren van HRM inzet door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en ligt ten grondslag aan Nadere Overeenkomsten zoals deze worden afgesloten gedurende de looptijd van de Mantelovereenkomst.
* Document op aanvraag.

1.2           Nadere Overeenkomst

Elke onder de werking van de Mantelovereenkomst vallende nadere overeenkomst. In de Nadere Overeenkomst worden de volgende zaken aangegeven: Personeel, prijs, Werkzaamheden en duur van de Nadere Overeenkomst.

1.3           Diensten

Het door Opdrachtnemer op basis van de Mantelovereenkomst en de Nadere Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van Personeel voor de in de Nadere Overeenkomst omschreven werkzaamheden.

1.4           Personeel

Het door Opdrachtnemer voor de uitvoering van een Nadere Overeenkomst in te zetten HRM inzet of personeelslid. Indien gesproken worden over Personeel kan hier zowel een enkel personeelslid als meerdere personeelsleden mee bedoeld worden. Opdrachtgever is niet verplicht de werkzaamheden te laten uitvoeren door eigen Personeelsleden.

1.5           Werkzaamheden

De door het Personeel voor Opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden, zoals omschreven in de Nadere Overeenkomst, alsmede alle overige door het Personeel voor Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.

1.6 Payrolling

Afhankelijk van de opdrachtgever kan Crossjob b.v. Payroll inzetten. Dit voor de zekerheid van G-Rekening, Pensioen en administratieve afwikkeling.

Artikel 2   Inspanningsverplichting Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting tot het ter beschikking stellen van Personeel. Opdrachtnemer staat er niet voorin dat zij Personeel beschikbaar heeft dat voldoet aan de door Opdrachtgever verlangde kwalificaties en is daarom niet verplicht Nadere Overeenkomsten aan te gaan. Opdrachtnemer staat evenmin in voor het resultaat van de Werkzaamheden of de geschiktheid van het Personeel voor het door Opdrachtgever beoogde taak.

Artikel 3   Uitvoering van Interim Support

3.1           Werkzaamheden zullen uitgevoerd worden op basis van tijd voor tijd in een 38 uren werkweek

Artikel 4   Vervanging Personeel

4.1           Opdrachtnemer zal Personeel slechts incidenteel en na vooraf verkregen toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. Opdrachtgever zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

4.2           Bij iedere vervanging van Personeel op initiatief van opdrachtnemer, zal zonder dat dit voor Opdrachtgever tot hogere kosten leidt, vervangend Personeel beschikbaar worden gesteld dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezette Personeel.

4.3           Indien Personeel niet of niet meer  voldoet aan de kwalificaties die voor de uitvoering van de in de Nadere Overeenkomst omschreven Werkzaamheden zijn vereist, indien door het Personeel in strijd met de ter plaatse van de uitvoering van de Werkzaamheden gebruikelijke huisregels is gehandeld dan wel indien op enige andere wijze het vertrouwen is geschonden van Opdrachtgever resp. haar opdrachtgever ten behoeve waarvan het Personeel de Werkzaamheden verricht, is Opdrachtgever gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat de terbeschikkingstelling van dit Personeel terstond wordt beëindigd en binnen 10 Werkdagen wordt vervangen. Als er naar de gerechtvaardigde verwachting van Opdrachtgever geen kwalitatief volwaardige vervanging volgt binnen de voornoemde termijn, zal de Nadere Overeenkomst automatisch eindigen en is Opdrachtgever gerechtigd om buiten Opdrachtnemer te zoeken naar vervanging.

4.4           Afwezigheid van Personeel door vrije dagen, vakantie of door her- of bijscholingscursussen, anders dan de hieronder genoemde feestdagen en anders dan door ziekte of een andere dringende reden voor verhindering, zal voorafgaande in onderling overleg tussen Personeel, Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bepaald. Onder feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

4.5           Bij verhindering van Personeel, waarvan aangenomen kan worden dat deze verhindering langdurig (meer dan 10 werkdagen) zal zijn en in geval van andere dringende omstandigheden, kan Personeel door Opdrachtnemer worden vervangen. Vervangend Personeel zal aan dezelfde kwalificaties en aan eenzelfde functieprofiel voldoen als oorspronkelijk Personeel.

Artikel 5   Relatiebeding

Gedurende de looptijd van de Mantelovereenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de Mantelovereenkomst zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer respectievelijk Opdrachtgever geen Personeel of andere medewerkers van Opdrachtnemer respectievelijk Opdrachtgever in dienst nemen, noch op enigerlei wijze, direct of indirect, werkzaamheden laten verrichten, die behoren tot het dienstenpakket van Opdrachtnemer respectievelijk Opdrachtgever.

Artikel 6   Tarieven en betalingen

6.1           In de Nadere Overeenkomst worden door Opdrachtnemer de tarieven vermeld zoals deze door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Reiskosten voor woon-werkverkeer zijn in het tarief, zoals aangegeven in de Nadere Overeenkomst, opgenomen tenzij nadrukkelijk op de Nadere Overeenkomst anders wordt aangegeven.

6.2           Alle bedragen en tarieven genoemd in de Nadere Overeenkomst zijn in Euro’s en exclusief de geldende BTW. De verschuldigde bedragen zullen maandelijks, dan wel per periode zoals genoemd in de Mantelovereenkomst, in rekening worden gebracht en zullen door opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

6.3           Opdrachtnemer heeft het recht na afloop van een periode zoals genoemd in de Nadere Overeenkomst, telkens bij het begin van een volgende periode, het tarief eenzijdig te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van het indexcijfer regelingslonen, volwassen werknemers, overige dienstverlening, zoals gepubliceerd door het CBS. Als de verhoging van het tarief aan wettelijke beperkingen is onderworpen, is Opdrachtnemer gerechtigd het tarief te verhogen met ingang van de dag waarop die wettelijke beperkingen zullen zijn opgeheven. Het op deze wijze herziene tarief kan berekend worden zonder dat Opdrachtnemer daarvan vooraf opgave heeft gedaan. Deze tariefswijziging is alleen van toepassing op overeenkomsten waarbij stilzwijgende verlenging van toepassing is.

6.4           Indien Opdrachtnemer aan opdrachtgever een hogere tariefsaanpassing dan deze prijsindexering voorstelt, zal de verhoging van het tarief met het gedeelte dat het genoemde indexcijfer te boven gaat, niet eerder kunnen ingaan dan na verloop van zestig dagen nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk van haar voorstel in kennis zal hebben gesteld. Alsdan heeft opdrachtgever het recht binnen twee weken na ontvangst van die kennisgeving de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen tegen de dag waarop de bedoelde extra tariefsverhoging zou ingaan. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt hij geacht de extra tariefsverhoging onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

6.5           Tussentijdse beëindiging van de Mantelovereenkomst door Opdrachtgever geeft geen recht op creditering van al betaalde termijnen.

Artikel 7   Ingang en duur van de Mantelovereenkomst

7.1           De Mantelovereenkomst treedt in werking op de ingangsdatum zoals vermeld in de Mantelovereenkomst en heeft een looptijd van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verlenging van de Mantelovereenkomst dient jaarlijks, en uiterlijk 2 maanden voor de einddatum, schriftelijk te worden bevestigd na wederzijdse goedkeuring. Als bepaald in de Nadere Overeenkomst en onverlet de situaties als hiervoor benoemd in artikel 4.3, is de Overeenkomst te allen tijde tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

7.2           Als de Mantelovereenkomst niet binnen 30 dagen na de ingangsdatum door Opdrachtgever, voor akkoord getekend, is geretourneerd, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze alsnog te weigeren.

7.3           Indien de periode waarvoor Personeel is ingehuurd op grond van een Nadere Overeenkomst later eindigt dan de Mantelovereenkomst, blijft de Mantelovereenkomst tot het einde van deze periode op deze Nadere Overeenkomst van toepassing, Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd alle Nadere Overeenkomsten, ongeacht hun looptijd  met ingang van de einddatum van de Mantelovereenkomst te beëindigen.

Artikel 8   Aansprakelijkheid

8.1           De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade ten gevolge van tekortkoming in de uitvoering van de Mantelovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten, almede eventuele andere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in verband met de levering van de Diensten of de uitvoering van de Werkzaamheden, bedraagt ten hoogste
€ 450.000,00 per gebeurtenis.

8.2           Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verlies van gegevens of verminking van gegevensbestanden of voor de kosten van het opnieuw samenstellen van verloren gegevens.

8.3           In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, gevolgschade of gederfde winst.

8.4           Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houdt met het leveren van de Diensten of de uitvoering van de Werkzaamheden, voor zover deze aanspraken de voornoemde beperkingen te boven gaan.

Artikel 9   Toepasselijk recht en geschillen

De Mantelovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten en alle daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Mantelovereenkomst, een Nadere Overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door Arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillen Oplossingen Automatisering (GOA) te Wassenaar, doch niet dan nadat partijen hebben getracht hun geschil op te lossen door middel van een minitrial-procedure (niet-bindende adviesprocedure) volgens, in overeenstemming met het reglement van de GOA

Artikel 10  Geheimhouding

Opdrachtnemer verbindt zich alle gegevens geheim te houden waarvan het Personeel kennisneemt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

Artikel 11  Discrepanties

Afwijkingen op deze Mantel Overeenkomst dienen schriftelijk te zijn vast gelegd in de Nadere Overeenkomst en prevaleren boven deze Mantel Overeenkomst.

Translate »